– Artykuły

Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa – do pobrania

Ośrodki pomocy społecznej w gminach na terenie Powiatu Szamotulskiego

Duszniki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach
ul. Jana Pawła II 8
64-550 Duszniki
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 17:00,
 • wtorek od godziny 8:00-15:00
 • środa- piątek od godziny 7:00 do godziny 15:00

tel. 61 29-19-080, 500 454 802

Kaźmierz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20c
64-530 Kaźmierz
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00,
 • wtorek-piątek od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 61 29-17-533, 61 29-18-360

Obrzycko – gmina miejska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku
ul. Marcinkowskiego 10
64-520 Obrzycko
Czynny:

 • poniedziałek – piątek od godziny 7:00 do godziny 15:00,

tel. 61 29 58 295

Obrzycko – gmina wiejska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku
Aleja Jana Pawła II 1
64-520 Obrzycko
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00,
 • wtorek od godziny 7:30 do godziny 17:00
 • środa – piątek od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 61 29 13 035, 61 29 13 807

Ostroróg
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00,
 • wtorek – piątek od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 61 29-31-733

Pniewy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach
ul. Wolności 1
62-045 Pniewy
Czynny:

 • poniedziałek – piątek od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 61 29-10-756

Szamotuły
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach
Plac Sienkiewicza 20
64-500 Szamotuły
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00,
 • wtorek- piątek od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 61 29-23-789

Wronki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach
ul. Powstańców Wlkp.23
64-510 Wronki
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00,
 • wtorek-piątek od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 67 254-00-44, 67 254-36-44

 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją celu przetwarzania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach z siedzibą ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły..
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową (iod@szamotuly.pcpr.pl) lub pisemnie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny,
  ale niezbędny do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień.
 4. Państwa dane osobowych nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą poddane profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, w tym podmiotom publicznym na podstawie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 2. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom na podstawie pisemnej umowy.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
 2. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 4. przygotowania i wykonania umowy, której Państwo są stroną;
 5. realizacji innych zadań niż wskazane ust. 1 lit. a-c, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
 6. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 2. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 3. żądania ich usunięcia, w przypadku gdy:
 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 1. ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu;
 1. do przenoszenia danych, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa;
 2. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 3. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów prawa odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo złożyć wniosek do Administratora.
 5. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach powołało inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Pani Renata Promis, z którą można się kontaktować mailowo (iod@szamotuly.pcpr.pl) lub pisemnie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

 

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

 

 

 

 

Treści zawarte na tej stronie są przeznaczone jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest zalogowanym użytkownikiem i mogą zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Więcej informacji wkrótce.

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r. to m.in.:

 1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. Obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy w poszczególnych obszarach są:

 1. Obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. Obszar D:
  a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. Obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

Informacje ogólne o programie:

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w serwisie www.pfron.org.pl.

Wzory wniosków:

Wzory znajdują się w zakładce Do pobrania > Program „Wyrównywanie różnic między regionami III”

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Back to top