– Polityka prywatności

Informację ogólne

Niniejsza  Polityka  prywatności  określa  zasady  ochrony prywatności Użytkowników
i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych, w trakcie korzystania
z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Dokładamy wszelkich starań, aby funkcjonowanie witryny internetowej odbywało się zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz w zgodności z przepisami prawa, w szczególności:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 1422 z późn. zmianami)

Definicje

 1. Cookies – pliki tekstowe,  które  zapisywane  są  w  pamięci  masowej  urządzenia
  z  którego korzysta Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu Internetowego;
 2. Prezes UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie;
 3. Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające  śledzenie  ruchu  na Serwisie Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
 4. Polityka Prywatności – niniejszy dokument określający zasady zbierania danych
 5. Serwisie Internetowy – strony lub serwisy internetowe prowadzone przez Powiat Szamotulski
 6. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016    w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych   osobowych   i   w   sprawie   swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L Nr 119, str. 1);
 7. Użytkownik – osoba fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej;

Zakres zbieranych danych:

W celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań oraz w celach statystycznych, zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW, w sposób automatyczny
za pomocą usługi Google Analytics lub Cookies, pobierane są następujące informacje:

 • używany typ przeglądarki internetowej,
 • adres IP klienta wysyłającego żądanie.
 • Czas otrzymania żądania od klienta.
 • Informację na temat żądania klienta związaną z adresem żądanej strony;
 • typ systemu operacyjnego.

Oprócz ww. danych serwis internetowy  pobiera  w  sposób  automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie do analiz statystycznych.

Cookies

 1. podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia
  z którego korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies
 2. pliki cookies generują się po odczytaniu informacji o polityce prywatności, po wejściu na stronę zawierającą mapę oraz po wejściu na stronę zapisujące informacje
  do statystyk Google,
 3. cookies w  żaden  sposób  nie  modyfikują  pozostałych  danych  znajdujących się
  w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie  systemu operacyjnego
 4. Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies jednak to może spowodować, że niektóre funkcjonalności strony internetowej przestaną być dostępne.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach z siedzibą ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły.

Inspektor ochrony danych:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  kontaktować poczty elektronicznej pod adresem: iod@szamotuly.pcpr.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Informacje o przysługujących prawach

W każdej chwili, na zasadach przewidzianych w Rozdziale III RODO, mają Państwo możliwość do:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania,
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W ww. sprawach zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane naruszamy przepisy prawa , ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

W ramach asysty technicznej Miejskiego Informatora Multimedialnego podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora jest  ………………………….

Back to top