– Projekty finansowane ze środków UE

Informujemy, iż Powiat Szamotulski, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał grant na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Chojnie oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Czytaj więcej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Powiat Szamotulski realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” nr WND-POWR.02.08.00-00-0107/20, w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Informacja o projekcie

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w okresie od 01.09.2019 do 28.02.2022 realizował projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2 Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Czytaj więcej „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”

Informacja o projekcie

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie od 01.09.2019 r. – 30.04.2021 r. realizował projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Czytaj więcej „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”

Back to top