– Praca

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany podjęciem pracy w naszym zespole, możesz przesłać swoje CV drogą mailową na adres sekretariat@szamotuly.pcpr.pl 

Jednocześnie informujemy, że zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, iż:

 1. Pana/ Pani Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy kodeks pracy w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 i 2 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz a oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) w przypadku danych wykraczających poza zakres wynikający z przepisu prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 3. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
  z siedzibą ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową (iod@szamotuly.pcpr.pl) lub pisemnie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, w tym ustawy o pracownikach samorządowych. Po tym okresie nie odebrane dokumenty poświadczające przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia przesłane w formie papierowej zostaną komisyjnie zniszczone, a w formie elektronicznej usunięte/zanonimizowane po upływie 1 miesiąca opublikowania informacji o wynikach naboru na BIP, z wyłączeniem kandydatów wpisanych do Protokołu z przeprowadzonego naboru, których dokumentacja zostanie zniszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.
 6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym w celu publikacji wyników przeprowadzonego naboru w zakresie imienia
  i nazwiska, miejsca zamieszkania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@szamotuly.pcpr.pl
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to  z przepisów prawa wymaga zamieszczenia w aplikacji klauzuli zgody na przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Oświadczam, że powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.

Back to top