– Program edukacyjny dla sprawców przemocy

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc pn. „Nie dla przemocy”

Założenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach:

Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie.

Poddając osobę stosującą przemoc odpowiednim oddziaływaniom korekcyjno – edukacyjnym, możemy doprowadzić do redukcji jej nieprawidłowych zachowań, ukształtowania postawy partnerstwa i szacunku wobec drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Program spełnia rolę pomocniczą w szeregu oddziaływań na sprawców i jego efektywność jest uzależniona od woli i motywacji uczestnika.

Adresaci programu:

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym  w szczególności:

  • osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa
    w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

Program realizowany będzie w formie zajęć indywidualnych opartych na diagnozie psychologicznej, oraz spotkań grupowych.

Okres realizacji programu:

Zajęcia będą odbywać się cyklicznie przez 10 kolejnych sobót.

Spotkania będą realizowane indywidualne z psychologiem przeprowadzającym diagnozę, prowadzącym spotkanie będą ustalane indywidualnie w porozumieniu z uczestnikiem.

Czas trwania programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych oraz 2 godziny/uczestnika zajęć indywidualnych.

Reguły uczestnictwa w programie:

Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się uczestnika do stosowania przemocy, co znajduje odzwierciedlenie w zawieranym kontrakcie. Przed przystąpieniem do Programu osoba zostaje zapoznana z celami i przebiegiem programu. Prowadzący zapoznaje się z sytuacją rodzinną i prawną uczestnika. Przyjęcie do programu jest potwierdzone zawarciem kontraktu na aktywny udział w zajęciach.

Uczestnik biorący udział w programie zobowiązuje się do przestrzegania zasad zapisanych
w kontrakcie sporządzonym w 2 egzemplarzach. Do głównych zasad należy zachowanie abstynencji od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w trakcie uczestnictwa w zajęciach. Uczestnik zobowiązuje się też do systematycznego udziału w proponowanych zajęciach grupowych i indywidualnych. Niezachowanie warunków kontraktu skutkuje wyłączeniem z programu. Uczestnik obowiązkowo bierze udział w badaniach psychologicznych, które pozwolą zdiagnozować problem, zakwalifikować sprawcę do udziału w zajęciach grupowych, bądź wykluczyć go z udziału w programie (dotyczy to osób chorych psychicznie, bądź z zaburzeniami osobowości).

Uczestnik zobowiązuje się do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz przemocowych postaw w kontaktach z innymi.

Uczestnik powinien wykazać się frekwencją i aktywnością w czasie zajęć prowadzonych w grupie. Udział w 80% zajęć grupowych i zajęć indywidualnych, będzie podstawą do stwierdzenia ukończeniu przez uczestnika programu. Uczestnicy swoją nieobecność winni usprawiedliwić i w miarę możliwości uzupełnić brakujące wiadomości podczas zajęć dodatkowych.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 61 10 18 130

Back to top