– Kariera w PCPR

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany podjęciem pracy w naszym zespole, możesz przesłać swoje CV drogą mailową na adres sekretariat@szamotuly.pcpr.pl 

Jednocześnie informujemy, że zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, iż:

 1. Pana/ Pani Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy kodeks pracy w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 i 2 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz a oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) w przypadku danych wykraczających poza zakres wynikający z przepisu prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 3. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
  z siedzibą ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową (iod@szamotuly.pcpr.pl) lub pisemnie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, w tym ustawy o pracownikach samorządowych. Po tym okresie nie odebrane dokumenty poświadczające przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia przesłane w formie papierowej zostaną komisyjnie zniszczone, a w formie elektronicznej usunięte/zanonimizowane po upływie 1 miesiąca opublikowania informacji o wynikach naboru na BIP, z wyłączeniem kandydatów wpisanych do Protokołu z przeprowadzonego naboru, których dokumentacja zostanie zniszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.
 6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym w celu publikacji wyników przeprowadzonego naboru w zakresie imienia
  i nazwiska, miejsca zamieszkania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@szamotuly.pcpr.pl
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to  z przepisów prawa wymaga zamieszczenia w aplikacji klauzuli zgody na przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Oświadczam, że powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.

Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe i nabyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowej? Przyjdź do nas na praktyki lub staż!

Naszym praktykantom i stażystom oferujemy możliwość poznania pracy w administracji samorządowej, w instytucji działającej w obszarze pomocy społecznej i wspierania rodziny.

Praktyki

O praktyki w PCPR mogą się ubiegać:

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • studenci studiów wyższych,
 • absolwenci.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia na praktyki na podstawie skierowania:

 • życiorys (CV),
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/aplikanta od NNW,
 • wniosek o odbycie praktyki,
 • skierowanie ze szkoły/uczelni,
 • projekt umowy praktyk,
 • program praktyk;

Dokumenty wymagane do zgłoszenia na praktyki z inicjatywy kandydata:

 • życiorys (CV),
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/aplikanta od NNW,
 • wiosek o odbycie praktyki.

Kompletne zgłoszenie na praktykę powinno być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki pocztą (PCPR, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły) lub mailowo: sekretariat@szamotuly.pcpr.pl
Praktyki organizowane w PCPR są nieodpłatne. PCPR nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta.

Staże

Osobom bezrobotnym oferujemy możliwość odbycia stażu, Dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o staż w PCPR jest życiorys (CV) kandydata.
Szczegółowych informacji w zakresie organizacji stanowisk pracy w ramach stażu udziela Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach | www.pupszamotuly.pl

Back to top