– O PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach (PCPR) jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która realizuje zadania Powiatu Szamotulskiego z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PCPR realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej.

PCPR pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej a także sprawuje nadzór nad działalnością pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej  i warsztatów terapii zajęciowej  funkcjonujących w powiecie.

Back to top