– Rodzinna Piecza Zastępcza

Zapraszamy na dyżury koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:

Poniedziałki w godz. 7:30 – 15:30
Magdalena Idczak
tel. 61 10 18 140
e-mail m.idczak@szamotuly.pcpr.pl

Wtorki w godz. 7:30 – 15:30
Katarzyna Paciorkowska
tel. 61 10 18 143
e-mail k.paciorkowska@szamotuly.pcpr.pl

Środy w godz. 7:30 – 15:30
Anna Spychała-Kaczmarek
tel. 61 10 18 144
e.mail a.spychala@szamotuly.pcpr.pl

Czwartki w godz. 7:30 – 15:30
Agnieszka Cegielska
tel. 61 10 18 141
e-mail a.cegielska@szamotuly.pcpr.pl

Piątki w godz. 7:30 – 15:30
Nadia Bąkowska
tel. 61 10 18 142
e-mail n.bakowska@szamotuly.pcpr.pl

Świadczenia dla rodzinzastępczych w 2022 roku wynosi odpowiednio:

 • 785 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1189 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

W szczególnych przypadkach rodzinom zastępczym przysługują także specjalne dodatki. Kiedy ma to miejsce? Gdy rodzina zastępcza decyduje się przyjąć do siebie dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, to otrzyma dodatkowo minimum 239 zł. Wynika to z konieczności pokrycia zwiększonych wydatków, związanych chociażby z zakupem leków czy kosztów rehabilitacji.

Czytaj więcej Świadczenia dla rodzin zastępczych

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. Rodzina zastępcza
  • spokrewniona,
  • niezawodowa,
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
 2. Rodzinny dom dziecka.
  Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy.
  Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie, pradziadkowie)  lub rodzeństwem dziecka.
  Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,  niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.
  Rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy. W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności  liczniejsze rodzeństwo).
  Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, mogą być są wspierane przez rodziny pomocowe.
  W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem  przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza może zostać powierzona rodzinie pomocowej np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta pomiędzy starostą a rodziną pomocową.
 3. Rodziną pomocową może być:

  • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
  • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Czytaj więcej Informacje ogólne

Back to top