– pcpr

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach uprzejmie informuje, że nadal możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier: architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, do realizacji w roku 2020. Zainteresowanych prosimy o kontakt z PCPR.

Powiat Szamotulski realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” nr WND-POWR.02.08.00-00-0107/20, w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Ośrodki pomocy społecznej w gminach na terenie Powiatu Szamotulskiego

Duszniki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach
ul. Jana Pawła II 8
64-550 Duszniki
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 17:00,
 • od wtorku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00

tel. 61 29-19-080

Kaźmierz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20c
64-530 Kaźmierz
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00,
 • od wtorku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 61 29-17-533, 61 29-18-360

Obrzycko – gmina miejska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku
Rynek 19
64-520 Obrzycko
Czynny:

 • od poniedziałku do wtorku od godziny 7:00 do godziny 15:00,
 • środa od godziny 7:00 do godziny 18:00
 • od czwartku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00

tel. 61 29-58-295

Obrzycko – gmina wiejska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku
Aleja Jana Pawła II 1
64-520 Obrzycko
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00,
 • wtorek od godziny 7:30 do godziny 17:00
 • od środy do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 61 10-21-368

Ostroróg
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00,
 • od wtorku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 61 29-31-733

Pniewy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach
ul. Wolności 1
62-045 Pniewy
Czynny:

 • od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 61 29-10-756

Szamotuły
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach
Plac Sienkiewicza 20
64-500 Szamotuły
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00,
 • od wtorku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 61 29-23-789

Wronki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach
ul. Powstańców Wlkp.23
64-510 Wronki
Czynny:

 • poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00,
 • od wtorku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

tel. 67 254-00-44, 67 254-36-44

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej szamotuly.pcpr.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotuach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCPR w Szamotułach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-03.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jaromir Zieliński, zgloszenia@szamotuly.pcpr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 611018130. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek PCPR zlokalizowany jest w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1.
Budynek wyposażony jest w windę dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe ogólnodostępne na ul. Wojska Polskiego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku jest oznaczenie kontrastowe.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje Koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, tobezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną po numerami telefonów:

 • 61 29 21 534 (wew. 524, 527, 570) w godzinach 7.25-15
 • po godzinach pracy, dni wolne oraz świeta tel. 500 062 249

Czytaj więcej Podejrzenie zakażanie koronawirusem – jak postępować

Back to top