– pcpr

Informujemy, że Powiat Szamotulski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”, wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (Monitor Polski z dnia 22 listopada 2023r. poz. 1276).

Czytaj więcej Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 Cel Projektu :

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa :

dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,

– usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,

– podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie :

– diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,

– działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,

– działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,

– usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,

– wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu :

– wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 1162 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,

-poprawa funkcjonowania 23 rodzin zastępczych,

-objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,

-rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

  • Miasto Poznań
  • Powiat Obornicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach
  • Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
  • Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
  • Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
  • Powiat Śremski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Wartość projektu (całkowity koszt projektu) :

30 799 587,50 zł

Kwota dofinansowania UE

21 559 711,25 zł

Kontakt w sprawie projektu:

Barbara Hałaburdzin, tel. 61 8567329 , barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Back to top