– Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach orzeka w sprawach:

 • ustalenia niepełnosprawności dzieci do lat 16 w celu uzyskania m.in. zasiłku pielęgnacyjnego,
 • ustalenia stopnia niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia i dorosłym do celów pozarentowych.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymują przede wszystkim te osoby, które nie posiadają orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie orzeczenia z drukiem zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie zespołu w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1, pok. nr 10 lub w we właściwnym gminym Ośrodku Pomocy Społecznej. Druki dostępne również w zakładce „do pobrania”.

Zespół orzeka na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • przedstawiciela ustawowego,
 • przedstawiciela ustawowego dziecka.

W wyjątkowych sytuacjach wniosek można złożyć też za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej – wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca, zaświadczenie takie ważne jest 30 dni od daty wypisania przez lekarza i w tym czasie należy je złożyć wraz z wnioskiem (druk do pobrania na dole strony),
 • kserokopie posiadanych poprzednich orzeczeń lub orzeczeń ZUS, KRUS, KIZ, innych zespołów,
 • kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie choroby (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy badań Rtg, USG, tomografii komputerowej itp.)
 • kserokopie posiadanych opinii specjalistów: np. psychologa, neurologa, ortopedy, itp.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu na wyraźne życzenie lekarza orzecznika zawiadamia na piśmie o konieczności jej uzupełnienia. Wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji. Nie uzupełnienie jej w określonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Powiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego z wezwaniem do osobistego stawiennictwa otrzymuje się w formie pisemnej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

Odbiór orzeczeń odbywa się w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego osobiście, za pośrednictwem drugiej osoby wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia. Orzeczenia dzieci odbierają rodzice. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy orzeczenie nie może być odebrane osobiście zostaje ono wysłane pocztą z potwierdzeniem odbioru przez osobę zainteresowaną.

Potwierdzeniem posiadania ważnego orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydawania jest starosta.

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Druk wniosku udostępnia zespół i można go pobrać w zakładce „do pobrania”.

Do wniosku w sprawie wydania legitymacji należy załączyć:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy dzieci do 16-stego roku życia,
 • w przypadku osób powyżej 16 roku życia – kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności + 1 zdjęcie legitymacyjne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 1 lipca 2014 roku wydaje karty parkingowe. Od dnia 01 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego porusznaia się, posiadajęce orzeczenie wydane po 1 lipca 2014 r. kartę parkingową otrzymają na podstawie ważnego orzeczenia wraz z symbolami przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub 05-R, lub 10-N, lub bez tych symboli, ale zawierającego jednocześnie wskazanie spełnienia przesłanek do uzyskania karty parkingowej.

Natomiast osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, których orzeczenie wydano przed 1 lipca 2014 roku, mające znacznie ograniczone mozliwości samodzielnego poruszania się z kodami 04-O, lub 05-R, lub 10-N oraz wskazania do karty parkingowej uzyskają tę kartę na podstawie dotychczasowego orzeczenia bez konieczności ponownego orzekania.

Od 1 lipca 2014 roku osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym uzyskają kartę parkingową wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 roku z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub 05-R, lub 10-N i zawierającego jednocześnie wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Wszystkie pozostałe osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności przed 1 lipca 2014 roku spełniające przesłanki do uzyskania karty parkingowej, ale nie posiadające kodów 04-O, lub 05-R, lub 10-N podlegaja ponownemu orzekaniu.

Drugą grupę stanowią osoby posiadające orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 roku, które pomimo, iż w orzeczeniu zawierają w/w symbole i spełniają przesłanki do uzyskania karty parkingowej, również podlegają konieczności ponownego orzekania się.

Karta parkingowa nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Back to top