– Program 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego świadczenia znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Szamotulskiego dodatkowych wyjaśnień udzielać będą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

Back to top