– Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2015.1886) będą wydawane nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej – w formie karty plastikowej.

Legitymację będzie mogła uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Dokument będzie wystawiany na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

  1. 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),
  2. 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia  możliwe jest wydanie legitymacji na stałe, jeśli tak samo zostało wydane orzeczenie.

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Druk wniosku udostępnia zespół i można go pobrać w zakładce „do pobrania”. Do wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

  1. jedną aktualną fotografię o wymiarach 35x45mm o formacie jak do dowodu osobistego odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a wprzypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że takie same  fotografie zamieszczone są w dowodzie osobistym),
  2. kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia.
Back to top