– Dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej

Prezes PFRON Dorota Habich stojąca przy mównicy drewnianej.

Zalety tworzenia modelu spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej oraz rola przedsiębiorczości społecznej w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych były tematem prelekcji Doroty Habich p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podczas otwarcia konferencji dotyczącej przedsiębiorczości społecznej.

Współorganizatorami konferencji byli: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Równego Traktowania, Powiat Szamotulski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach.

Trzeba zwrócić uwagę, iż tworząc spółdzielnię socjalną przy warsztatach terapii zajęciowej dopasowujemy model do środowiska lokalnego, a miejsca pracy dostosowujemy do możliwości i konkretnych osób z niepełnosprawnownością. Przy czym szczególną pomocą i wsparciem jest w tym wypadku międzysektorowe partnerstwo lokalne. A efektem między innymi satysfakcja i radość dotychczasowych pracowników spółdzielni z zatrudnienia i pracy” – tłumaczyła Prezes Dorota Habich.

Wśród prelegentów byli specjaliści z wielkopolskich ośrodków ekonomii społecznej. Jarosław Wypyszyński przedstawił zalety zamówień społecznie odpowiedzialnych, które mogą być elementem spójnego systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych Justyna Ochędzan zwróciła uwagę na kluczową zasadę ekonomii społecznej: nie maksymalizacji zysku, a głównie działań ukierunkowanych na rzecz konkretnych osób i społeczeństw lokalnych.

Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznania się z dobrymi praktykami w dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Wysiłek włożony w tworzenie spółdzielni, sposób działania, którego efektem jest zadowolenie i samodzielność pracujących w przedsiębiorstwie osób niepełnosprawnych przedstawiła Przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek i jednocześnie prezes spółdzielni, Siostra Grażyna Koźlik.

Jak istotne w tych działaniach jest wsparcie samorządu lokalnego można było się przekonać z wystąpienia starosty szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza. Zwrócił on uwagę na konieczność prawidłowego wdrażania modelu działań odpowiedzialnych społecznie i wzorowania się na powiatach, które właściwie zdiagnozowały rynek pracy.

Warto zauważyć, że w Wielkopolsce funkcjonuje obecnie najwięcej spółdzielni socjalnych w porównaniu z pozostałymi województwami. Konferencja w Szamotułach była właśnie okazją do wymiany myśli i doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz określenia problemów i wyzwań, które stoją przed spółdzielczością socjalną.

Ostatnim, ale bardzo uroczystym momentem konferencji, było uhonorowanie medalem „Za serce –sercem” Doroty Habich, p.o. Prezesa PFRON oraz Anny Skupień, dyrektora Oddziału Wielkopolskiego PFRON. Medal wręczył prezes Fundacji Miłosierdzie Stanisław Bronz.

Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii pt.: Malowanie światłem” wykonana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra”.

Strona internetowa www.pfron.org.pl

Back to top