– Wydawanie Orzeczeń

Wniosek o wydanie orzeczenia z drukiem zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie zespołu w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1, pok. nr 9 i 10 lub w we właściwym gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Druki dostępne również w zakładce Do pobrania.

Zespół orzeka na wniosek:

  • osoby zainteresowanej,
  • przedstawiciela ustawowego,
  • rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka.

W wyjątkowych sytuacjach wniosek można złożyć też za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej – wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.

Do wniosku należy załączyć:

  • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca, zaświadczenie takie ważne jest 30 dni od daty wypisania przez lekarza i w tym czasie należy je złożyć wraz z wnioskiem,
  • kserokopie posiadanych poprzednich orzeczeń lub orzeczeń ZUS, KRUS, KIZ, innych zespołów,
  • kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie choroby (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy badań Rtg, USG, tomografii komputerowej itp.),
  • kserokopie posiadanych opinii specjalistów: np. psychologa, neurologa, ortopedy, itp.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu na wyraźne życzenie lekarza orzecznika zawiadamia na piśmie o konieczności jej uzupełnienia. Wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji. Nie uzupełnienie jej w określonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Powiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego z wezwaniem do osobistego stawiennictwa otrzymuje się w formie pisemnej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

Odbiór orzeczeń odbywa się w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego osobiście, za pośrednictwem drugiej osoby wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia. Orzeczenia dzieci odbierają rodzice. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy orzeczenie nie może być odebrane osobiście zostaje ono wysłane pocztą z potwierdzeniem odbioru przez osobę zainteresowaną.

Back to top