– „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Powiat Szamotulski realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” nr WND-POWR.02.08.00-00-0107/20, w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis działań projektowych – projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID –19” (PDF, 126 KB)

Back to top