– „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”

Informacja o projekcie

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w okresie od 01.09.2019 do 30.08.2021 realizuje projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2 Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług asystenckich, opiekuńczych oraz usług wsparcia systemu pieczy zastępczej. Wsparcie projektu skierowane jest do:

  • 16 osób niepełnosprawnych,
  • 24 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności,
  • 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności,
  • 34 osób w pieczy zastępczej
  • 6 osób usamodzielnianych
  • 20 rodziców zastępczych

zamieszkałych na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Szczegółowy opis działań projektowych znajduje się w poniższym załaczniku:

Informacja o projekcie „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” (PDF, 235 KB)

Back to top