– „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”

Informacja o projekcie

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w okresie od 01.09.2019 do 28.02.2022 realizował projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2 Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług asystenckich, opiekuńczych oraz usług wsparcia systemu pieczy zastępczej. Wsparcie projektu skierowane było do:

  • 16 osób niepełnosprawnych,
  • 24 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności,
  • 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności,
  • 34 osób w pieczy zastępczej
  • 6 osób usamodzielnianych
  • 20 rodziców zastępczych

zamieszkałych na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Szczegółowy opis działań projektowych znajduje się w poniższym załączniku:

Informacja o projekcie „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” (PDF, 235 KB)

 

 

Informacja o zachowaniu trwałości projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje, że w ramach utrzymania trwałości projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” gotowe jest do świadczenia usług społecznych asystenckich i opiekuńczych (usługi asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz fizjoterapeutów), w przypadku zgłoszenia do Centrum zapotrzebowania na taką usługę. PCPR w Szamotułach oferuje również wsparcie usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej poprzez zapewnienia pobytu w mieszkaniach chronionych. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach realizacji projektu do dnia 29.02.2024 r., natomiast miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych do dnia 31.08.2024 roku.

Osoby zainteresowane wsparciem w powyższym zakresie proszone są o zgłaszanie się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, w godzinach pracy jednostki lub pod numerem telefonu 61 10 18 130 bądź mailowo na adres sekretariat@szamotuly.pcpr.pl

Back to top