– Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie może się ubiegać osoba niepełnosprawna jeżeli:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 • w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • turnus odbywa się w ośrodku, wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonym przez Wojewodę (numer OD),
 • posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Wykaz dokumentów i załączników:

 • wniosek,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (grupie inwalidzkiej lub równoważne),
 • skierowanie lekarskie na turnus rehabilitacyjny,
 • oświadczenie RODO,
 • oświadczenie ew. opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • inne dokumenty np.: pełnomocnictwo notarialne, zaświadczenie o opiece prawnej, postanowienie Sądu itd.

Miejsce otrzymania typowego druku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub w zakładce Do pobrania.

UWAGA!
Wykaz organizatorów i ośrodków dostępne są na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl

Back to top