– Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie może się ubiegać osoba niepełnosprawna jeżeli:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 • w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • turnus odbywa się w ośrodku, który posiada ważne zaświadczenie o wpisie do rejestru wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
 • posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia ( obecnie wynosi: 3.895,33 zł ) na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ( obecnie: 1.948,00 zł ) oraz 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej ( obecnie 2.532,00 zł )

Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczoną pule finansową kwota dofinansowania została pomniejszona do 20% i od 10.11.2015 r. wynosi:

 • 935,00 zł dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • 842,00 zł dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 779,00 zł dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 623,00 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej lub dla osoby niepełnosprawnej pracującej w ZPCh

Wykaz dokumentów i załączników:

 • wniosek (typowy druk pobrania w siedzibie Centrum lub do wydruku na dole strony),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (grupie inwalidzkiej lub równoważne),
 • oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu,
 • wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny,
 • informacja o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o dochodach (typowy druk załączony do wniosku),
 • oświadczenie ew. opiekuna osoby niepełnosprawnej (typowy druk załączony do wniosku),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sposób odbioru decyzji: osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Miejsce otrzymania typowego druku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub w zakładce Do pobrania.

UWAGA!
Wykaz organizatorów i ośrodków dostępne sa na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl

Back to top