– Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinom zastępczym na każde umieszczone dziecko, przysługuje :

  • miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości:
    • 746 zł – w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
    • 1 131 zł – w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej,
  • miesięczny dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności – nie mniej niż 227 zł,
  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
  • świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  • świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.
Back to top