– Świadczenia dla rodzin zastępczych

Świadczenia dla rodzinzastępczych w 2022 roku wynosi odpowiednio:

  • 785 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1189 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

W szczególnych przypadkach rodzinom zastępczym przysługują także specjalne dodatki. Kiedy ma to miejsce? Gdy rodzina zastępcza decyduje się przyjąć do siebie dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, to otrzyma dodatkowo minimum 239 zł. Wynika to z konieczności pokrycia zwiększonych wydatków, związanych chociażby z zakupem leków czy kosztów rehabilitacji.

Dodatek również w kwocie minimum 239 zł otrzymają rodziny zastępcze zawodowe, w których dziecko zostało umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Na uwadze należy mieć, że dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej do czasu pokonania  trudności, które były przyczyną umieszczenia dziecka w pieczy. W przypadku braku ich ustąpienia, dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej do ukończenia 18 roku życia bądź gdy kontynuuje edukację — do 25 roku życia.

Co istotne, od 1 czerwca 2022 roku wzrosła także kwota tzw. pomocy na usamodzielnienie. Jest to forma wsparcia finansowego, która przyznawana jest dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą. Ile dokładnie taka osoba może dostać od państwa? Będzie to odpowiednio:

  • nie mniej niż 3921 zł — jeżeli przebywała w pieczy rodziny zastępczej spokrewnionej przez okres co najmniej 3 lat,
  • nie mniej niż 3921 zł— jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, nie mniej niż 7839 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej niezawodowej, zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przez okres powyżej 3 lat,
  • nie mniej niż 1961 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Fakultatywna pomoc na zaspokojenie potrzeb dziecka

Rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka może przyznać:

  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, raz w roku;
  • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  • jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.
Back to top