– Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie do zakupi sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, a podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta ze Starostą.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wykaz dokumentów i załączników:

 • wniosek,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/grupie inwalidzkiej (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu oraz ze wskazaniem do korzystania z wnioskowanego sprzętu,
 • oferta cenowa wnioskowanego sprzętu (faktura PRO-FORMA, wycena),
 • oświadczenie RODO,
 • oświadczenie w którym wnioskodawca zobowiązuje się do korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego.

Uwaga: Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić kryterium dochodowe. Dochód obliczony za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Sprzęt rehabilitacyjny nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Miejsce otrzymania typowego druku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub do pobrania w zakładce Do pobrania.

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli:

 • posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • posiada fakturę lub proformę na w/w przedmiot – określającą kwotę dofinansowanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
 • przedłoży oświadczenie o miesięcznych dochodach /zaświadczenie/ w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez kasę chorych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wykaz dokumentów i załączników:

 • wniosek,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (grupie inwalidzkiej) – oryginał do wglądu,
 • kopia zlecenia NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę,
 • ffaktura za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze (lub proforma) z wyszczególnionym limitem cenowym towaru/naprawy oraz kwotą opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego osoby niepełnosprawnej,
 • upoważnienie do przekazania środków finansowych na osobę prywatną lub sklep,
 • oświadczenie RODO,
 • inne dokumenty np.: pełnomocnictwo notarialne, ksero umowy kredytowej, wpłaty itd.

Uwaga: Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić kryterium dochodowe. Dochód obliczony za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Miejsce otrzymania typowego druku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub w zakładce Do pobrania.

Back to top