– Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może starać się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeśli:

  • prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz odpowiednio udokumentuje ten fakt;
  • zapewni odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania;
  • udokumentuje posiadanie środków własnych lub pozyskanie z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
  • złoży wniosek o dofinansowanie wraz z oferta cenową do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta ze Starostą.

Wnioski należy złożyć elektronicznie przez System SOW wraz z dostarczeniem oryginału wniosku do siedziby PCPR.

Back to top