– Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i adresowana jest do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Wykaz dokumentów i załączników:

 • wniosek (druk Centrum),
 • wypis z rejestru sądowego,
 • statut,
 • sposób reprezentacji,
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych,
 • kosztorys wydatków,
 • program merytoryczny przedsięwzięcia,
 • listę niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności,
 • Oświadczenie RODO.

Termin składania wniosków: do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wykaz dokumentów i załączników potrzebnych do rozliczenia zrealizowanego przedsięwzięcia:

 • sprawozdanie,
 • dokumenty rozliczeniowe (faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe),
 • lista uczestników przedsięwzięcia.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta ze Starostą.

Wnioski należy złożyć elektronicznie przez System SOW wraz z dostarczeniem oryginału wniosku do siedziby PCPR.

Back to top