– Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się likwidacją barier, która polega na dofinansowanie czynności lub/i inwestycji, których celem jest doprowadzenie środowiska osoby niepełnosprawnej do stanu bez barier.

Wyróżniamy trzy rodzaje barier:

  1. BARIERY ARCHITEKTONICZNE, których likwidacji polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobie niepełnosprawnej, np. modernizacja łazienki celem przystosowania jej do potrzeb osoby mającej problemy z poruszaniem się.
  2. BARIERY TECHNICZNE, których likwidacja polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie.
  3. BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ, których likwidacja polega na umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumienie się z innymi ludźmi przeważnie przez dokonywanie odpowiednich inwestycji.

O dofinansowanie ze środków PFRON zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

  • NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu budynku mieszkalnego, w których zamieszkują.
  • NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA może złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz barier technicznych.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożenia wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Podstawę dofinansowania zadań ze środków PFRON stanowi umowa, zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Miejsce otrzymania typowego druku:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub w zakładce Do pobrania.

Back to top