Legitymacje Osoby Niepełnosprawnej

Legitymację osoby niepelnosprawnej moża uzyskać na podstawie wniosku, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Dokument wystawiany jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

1) 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),

2) 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia  możliwe jest wydanie legitymacji na stałe, jeśli tak samo zostało wydane orzeczenie.

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Druk wniosku udostępnia Zespół, jest też dostęny w zakładce „do pobrania”.

Do wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

1) jedną aktualną fotografię o wymiarach 35x45mm o formacie jak do dowodu osobistego odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a wprzypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że takie same  fotografie zamieszczone są w dowodzie osobistym),

2) kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia.

Skip to content