– Kierowanie do placówek

Podstawą skierowania dziecka do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Dziecko kierowane jest do placówki przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli powiat właściwy nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku placówki odpowiedniego typu lub z powodu braku miejsca w takiej placówce, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki na jego terenie.

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

  • pomoc finansowa dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na usamodzielnienie, kontynuację nauki lub na zagospodarowanie (w formie rzeczowej);
  • podejmowanie działań w kierunku uregulowania sytuacji prawnej dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
  • pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych;
  • odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do ustalenia czy rodzic naturalny może ponosić odpłatność z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia odpłatności lub zwolnienia;

Dodatkowych informacji na temat placówek opiekuńczo-wychowawczych udziela:

Nadia Bąkowska – konsultant ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej
e-mail: n.bakowska@szamotuly.pcpr.pl
tel. 61 10 18 137

Back to top