– Karty Parkingowe

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 1 lipca 2014 roku wydaje karty parkingowe. Od dnia 1 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Uwaga! Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się, posiadające orzeczenie wydane po 1 lipca 2014 r. kartę parkingową otrzymają na podstawie ważnego orzeczenia wraz z symbolami przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub 05-R, lub 10-N, lub bez tych symboli, ale zawierającego jednocześnie wskazanie spełnienia przesłanek do uzyskania karty parkingowej.

Natomiast osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, których orzeczenie wydano przed 1 lipca 2014 roku, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się z kodami 04-O, lub 05-R, lub 10-N oraz wskazania do karty parkingowej uzyskają tę kartę na podstawie dotychczasowego orzeczenia bez konieczności ponownego orzekania.

Od 1 lipca 2014 roku osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym uzyskają kartę parkingową wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 roku z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub 05-R, lub 10-N i zawierającego jednocześnie wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Wszystkie pozostałe osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności przed 1 lipca 2014 roku spełniające przesłanki do uzyskania karty parkingowej, ale nie posiadające kodów 04-O, lub 05-R, lub 10-N podlegają ponownemu orzekaniu.

Drugą grupę stanowią osoby posiadające orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 roku, które pomimo, iż w orzeczeniu zawierają w/w symbole i spełniają przesłankido uzyskania karty parkingowej, również podlegają konieczności ponownego orzekania się.

Karta parkingowa nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Opłatę można uiścić kartą płatniczą w siedzibie Zespołu lub wpłacić ją na konto:

60 9072 0002 0430 0016 2370 0101

Nazwa odbiorcy:

Starostwo Powiatowe w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

z dopiskiem:  „opłata za wydanie karty parkingowej dla (wpisać imię i nazwisko osoby uprawnionej)

Back to top