– „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”

Informacja o projekcie

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie od 01.09.2019 r. – 30.04.2021 r. realizował projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa 96 osób, niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Powiecie Szamotulskim poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcia zatrudnienia.

Szczegółowy opis działań projektowych znajduje się w poniższym załączniku:
Informacja o projekcie „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” (PDF, 404 KB)

Back to top