– Informacje ogólne

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. Rodzina zastępcza
  • spokrewniona,
  • niezawodowa,
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
 2. Rodzinny dom dziecka.
  Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy.
  Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie, pradziadkowie)  lub rodzeństwem dziecka.
  Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,  niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.
  Rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy. W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności  liczniejsze rodzeństwo).
  Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, mogą być są wspierane przez rodziny pomocowe.
  W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem  przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza może zostać powierzona rodzinie pomocowej np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta pomiędzy starostą a rodziną pomocową.
 3. Rodziną pomocową może być:

  • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
  • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Tryb umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej:

 • na podstawie orzeczenia sądu
 • na wniosek rodziców na podstawie umowy  cywilno – prawnej zawartej przez rodzinę zastępczą ze starostą

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej – prawa i obowiązki

 • udział w szkoleniach organizowanych zarówno dla kandydatów jak i dla rodzin pełniących już funkcję rodziny zastępczej,
 • współpraca z Sądem, tut. Centrum oraz innymi instytucjami,
 • prawo do otrzymywania wsparcia ze strony koordynatora,
 • informowanie o wszystkich zmianach dotyczących dziecka, a w szczególności związanych z jego stanem zdrowia, postępami w nauce, trudnościami wychowawczymi (w tym także informowanie o samowolnych oddaleniach się dziecka z rodziny zastępczej trwające dłużej niż 24 godziny ), trudnościami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, przerwach w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem (w przypadkach jeżeli przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc ) oraz informowanie o osobie lub instytucji , która w tym czasie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej.

Poradnictwo dla rodzin zastępczych

 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • grupa wsparcia,
 • opieka koordynatora.
Back to top