– Informacja o zakresie działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Szamotułach jest powiatową jednostką organizacyjną wykonującą kompleksowo zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Realizując zadania z zakresu polityki społecznej Powiatowe Centrum wykonuje uchwały i dyspozycje Rady Powiatu, jej Komisji i Zarządu Powiatu, jak również jest partnerem dla organizacji pozarządowych, prowadzących lub też wspierających działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych.


Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach należy:                                                                       

 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 • prowadzenie punktu interwencji kryzysowej;
 • umieszczanie skierowanych osób w  domach pomocy społecznej;
 • prowadzenie mieszkań chronionych;
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie
  nauki osobom opuszczającym system pieczy zastępczej;
 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę  predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
 •  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń   mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej,  sądami oraz z organizacjami społecznymi,
 • opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej;
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

W strukturach organizacyjnych PCPR znajduje się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który zajmuje się wydawaniem:

 • orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • legitymacji osób niepełnosprawnych,
 • kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do pobrania:

Back to top