– Zostań rodzicem zastępczym!

Promocja Rodzicielstwa Zastępczego - plakat

Daj szansę dzieciom – zostań rodzicem zastępczym!

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców.

Rodzina zastępcza tym różni się od adopcyjnej, że wyraża przede wszystkim gotowość do podjęcia się opieki nad dzieckiem lub dziećmi na okres czasowy lub do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Dziecko powierzone pod opiekę rodziny zastępczej ma możliwość powrotu pod opiekę rodziców lub w przypadku braku takiej możliwości a po uregulowaniu jego sytuacji prawnej ma możliwość na wychowywanie się w rodzinie np. adopcyjnej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jeśli spełniacie Państwo powyższe warunki, wystarczy zrobic pierwszy krok pierwszy – zgłosić sie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – pokój nr 6.

Serdecznie zapraszamy!

Back to top