– Program wyrównywania różnic między regionami III

Informujemy, iż Powiat Szamotulski został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2023 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji.

  • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Wnioski dot. obszarów B, C, D, F wraz z wymaganymi załącznikami można  składać  do dnia 15 lutego 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Wnioski dot. obszaru A oraz E wraz z wymaganymi załącznikami można składać w trybie ciągłym bezpośrednio do oddziału PFRON w Poznaniu.

 Szczegółowe informacje na temat programu – strona internetowa PFRON.

Back to top