– II Konferencja „W Powiecie Szamotulskim wokół rodziny”

18 listopada odbyła się organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach II konferencja „W Powiecie Szamotulskim wokół Rodziny”. W konferencji wziął udział Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz, który objął patronatem to wydarzenie.

Licznie zgromadzonych gości –  w konferencji wzięło udział 78 osób – przywitał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach Jaromir Zieliński. Konferencja skierowana była do pracowników służb społecznych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz samorządowców z terenu Powiatu Szamotulskiego. Podzielona została na cztery bloki tematyczne, które miały zasygnalizować i pokazać aktualne wyzwania oraz problemy koncentrujące się wokół rodziny. Podczas wystąpień pokazano dobre przykłady pracy na rzecz rodzin w środowiskach lokalnych, a także wymieniono się doświadczeniami na temat efektywnego wykorzystania tych przykładów w życiu codziennym.

Pierwsza część dotyczyła „Zmian społecznych poprzez organizowanie społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Od samopomocy do partycypacji społecznej – dobre praktyki.” – prowadzona była przez dr Renatę Dobrzańską pedagoga pracy socjalnej, metodyka i superwizora pracy społecznej. W swoim wykładzie zaprezentowała analizę szeroko pojętej zmiany społecznej, a także zwróciła uwagę na same aspekty zmiany społecznej oraz związane z tym zagrożenia.

Druga prelekcja, przedstawiona przez Barbarę Grenda z Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, poświęcona była „Zagrożeniom związanym z adopcją” i wszystkim dotyczącym tego tematu problemom adopcyjnym w dobie dzisiejszego świata.

Część trzecią o „Mentoringu na rzecz dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej” poprowadziła dr Agata Butarewicz – Głowacka z Białegostoku. Przedstawiany projekt dotyczy innowacyjnego systemu wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku. W tym zakresie były prezentowane poszczególne etapy projektu oraz forma ich wdrażania.

Ostatnia część konferencji związana była z problemem niezwykle istotnym i aktualnym w dobie ostatnich wydarzeń w Europie „Uchodźcy w Polsce – zarys zjawiska” przedstawiona została przez Katarzynę Potoniec związaną z fundacją DIALOG, która na co dzień pracuje z cudzoziemcami i uchodźcami.

Przedstawione tematy były niezwykle ciekawe i prowokowały do dyskusji. To wydarzenie było też okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń związanych z tematami omawianymi podczas prezentacji.

Back to top