Stare karty parkingowe ważne do 30 czerwca 2015 roku

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, wydłużono okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014r., do dnia 30 czerwca 2015r.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 października 2014 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z powyższą ustawą, wymiana kart parkingowych miała trwać od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2014 r. Jednakże, z powodu konieczności rozpatrzenia znacznej ilości wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz mając na uwadze dwuinstancyjność postępowania orzeczniczego, istnieje wysokie ryzyko nie rozpatrzenia części z wniosków do dnia 30 listopada 2014r.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, nowelizacja wydłuża okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014r., do dnia 30 czerwca 2015r. (art. 1 nowelizacji).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Skip to content