– Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji.

Zapraszamy uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów w Obszarach B, C i D programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy:

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentami pomocy są powiaty, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
  2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
  3. Obszar D – likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są: jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się:

  1. w serwisie www.pfron.org.pl w zakładce Program wyrównywania różnic między regionami III,
  2. w serwisie www.szamotuly.pcpr.pl w zakładce Programy PFRON > Program wyrónywania różnic między regionami III

Wnioski zainteresowanych projektodawców dotyczące Obszarów B, C, D programu  można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w terminie do 15 kwietnia 2016 r.

Ponadto istnieje możliwość wnioskowania w ramach Obszaru E programu (realizatorem są Oddziały PFRON) o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe bezpośrednio w Wielkopolskim Oddziale PFRON.

Back to top