– Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego – program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Wartość dofinansowania: 206 907 zł

 

Informujemy, że Powiat Szamotulski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w środowisku, zwiększeniu możliwości zaspakajania ich potrzeb oraz włączeniu w życie społeczne.

Adresatami Programu są osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

WAŻNE! Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,
 2. lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. lub wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, ze osoba wskazana  spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, telefonicznie pod numerami telefonu 61 10 18 130, 692 432 930 lub mailowo na adres zgloszenia@pcpr.srv57244.seohost.com.pl

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione  potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia osoby z niepełnosprawnością – AOOzN 2024 (PDF, 608 KB)
 2. Karta zakresu czynności – AOOzN 2024 (PDF, 697 KB)
 3. RODO MRIPS – AOOzN 2024 (PDF, 542 KB)
 4. Karta zgłoszenia asystenta – AOOzN 2024 (PDF, 535 KB)
 5. Karta realizacji usług – AOOzN 2024 (PDF, 554 KB)
 6. Ewidencja przebiegu pojazdu – AOOzN 2024 (PDF, 441 KB)

Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pełna treść Programu – link

Back to top