Poddziałanie 7.1.2 WRPO – „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”

Informacja o projekcie

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie od 01.09.2019 r. – 30.04.2021 r. realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 96 osób, niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Powiecie Szamotulskim poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcia zatrudnienia.

Szczegółowy opis działań projektowych znajduje się w poniższym załaczniku:

Opis projektu (*.pdf)

Skip to content