– Najczęściej zadawane pytania

Odbieramy od Państwa dziennie kilkanaście połączeń telefonicznych dotyczących spraw załatwianych przez PCPR w Szamotułach w czasie ograniczenia naszej działalności w okresie epidemii. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.  Zestawienie będziemy na bieżąco uzupełniać, dlatego zachęcamy do odwiedzin naszej strony.

Czy można przyjść do PCPR w Szamotułach żeby załatwić swoją sprawę?

Przyjmujemy, że obowiązuje nas wszystkich zasada „zostań w domu”. Dlatego obecnie w PCPR nie ma możliwości bezpośredniej obsługi interesantów. Jednocześnie w sytuacjach  związanych z realizacją zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w punkcie obsługi, z zachowaniem ograniczeń w dostępie do pomieszczeń biurowych. W takim przypadku interesanci przyjmowani są w godz. 7:30 – 15:30 po uprzednim skorzystaniu z dzwonka do drzwi, który znajduje się w holu wejścia A (obok windy) .

Jak skontaktować się z PCPR w Szamotułach lub z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

We wszystkich sprawach prowadzonych przez PCPR można kontaktować się z pracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 telefonicznie i mailowo. Korespondencję do PCPR przesyłać można pocztą tradycyjną, mailem na adres sekretariat@szamotuly.pcpr.pl,  faxem na numer 61 10 18 155, za pośrednictwem ePUAP oraz platformy SOW – PFRON. Pisma składane bezpośrednio do PCPR odbierane będą od interesantów wyłącznie w holu wejścia A (obok windy). Przy składaniu pism w holu znajdować się mogą maksymalnie dwie osoby.

Czy termin składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych zostanie wydłużony?

Tak, wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych można składać w trybie ciągłym. Przypominamy, że wnioski można składać również za pośrednictwem Systemu SOW (sow.pfron.org.pl) oraz drogą pocztową.

Złożyłem wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności. Kiedy zostanie ono wydane?

W chwili  obecnej orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia. Nie ma  konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza niemożność osobistego stawiennictwa z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby. Orzeczenie wydane bez bezpośredniego badania zostanie wysłane wnioskodawcy pocztą.

Czy dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II zostanie wypłacony, jeśli ze względu na zaistniałą sytuację uczelnia nie wystawi zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia? Co w sytuacji, kiedy niemożliwe jest zaliczenie semestru ze względu na zawieszenie pracy uczelni?

W okresie pandemii podstawą do wypłacenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia może być zdjęcie indeksu, systemu usos (lub innych uczelnianych e-indeksów, e-dzienników) potwierdzających aktywność Beneficjenta do czasu zawieszenia pracy uczelni/szkoły (ważne: daty zaliczenia egzaminów, fakultetów, ćwiczeń oraz innych form zajęć akademickich/szkolnych). Jednocześnie konieczne jest, aby zdjęcie zawierało dane umożliwiające weryfikację Beneficjenta (PESEL, nr indeksu/legitymacji – w tym przypadku również zdjęcie dokumentu, które ułatwi weryfikację Beneficjenta). Semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 nie musi być zaliczony w całości przez Beneficjenta, istotne jest wykazanie aktywności na uczelni/w szkole przed zawieszeniem jej pracy.

Uczelnia jest nieczynna, przez co nie zdążyłem złożyć wniosku o dofinansowanie do studiów. Czy mam jeszcze możliwość otrzymać te środki w tym semestrze? Jeśli tak to w jak mam to zrobić?

Informujemy, iż w związku ze stanem epidemii istnieje możliwość przywrócenia terminu na składanie wniosków w programie Aktywny Samorząd Moduł II – edukacja (wzór wniosku o przywrócenie terminu jest dostępny w systemie SOW). Istnieje możliwość złożenia wniosku w bezpieczny sposób – bez wychodzenia z domu, potrzebny jest do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny, dzięki, którym można złożyć wniosek przez darmowy system: www.sow.pfron.org.pl

Czy mogę przyjść i złożyć wniosek, bo nie wiem czy wszystko jest dobrze wypełnione – czy ktoś   sprawdzi od razu, ewentualnie czy dostanę wniosek i ktoś go ze mną na miejscu uzupełni?

Wniosek można przynieść i złożyć go w skrzynce na korespondencję w holu wejścia A (obok windy). W przypadku konieczności sprawdzenia wniosku przez pracownika PCPR oraz pomocy przy jego wypełnieniu, zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Można również skorzystać ze wsparcia pracowników. W takim przypadku interesanci przyjmowani są w godz. 7:30 – 15:30 po uprzednim skorzystaniu z dzwonka do drzwi, który znajduje się w holu wejścia A (obok windy) .

Back to top