– Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej szamotuly.pcpr.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2017-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-02-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Jaromir Zieliński,

zgloszenia@szamotuly.pcpr.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

61 10 18 130
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

PCPR w Szamotułach

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

Parking

 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 100 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy ul. Wojska Polskiego, na wysokości budynku nr 6.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do siedziby PCPR prowadzą dwa wejścia:

  – wejście A – wyposażone w windę, zapewnia dostęp do pokojów nr 2-7, w tym do sekretariatu PCPR

  – wejście B – znajdujące się na poziomie gruntu, zapewnia dostęp do pokojów: nr 1 oraz nr 8-11, w tym do sekretariatu Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Jeżeli masz problem z wejściem, skorzystaj z przycisku asysty lub domofonu, które znajdują się przy wejściu B.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami wejścia A (wyjście z windy) znajduje się korytarz prowadzący w prawo, oddzielony drzwiami. Wzdłuż korytarza znajdują się drzwi do pokojów o numerach od 2 do 7. Na końcu korytarza znajdują się schody utrudniające dostęp do pokoi nr 1 oraz 8-11. Za drzwiami wejścia B znajduje się przedsionek, z którego wchodzi się do holu. Hol ma kształt kwadratu, a pod prawą i lewą ścianą znajdują się krzesła. Z holu prowadzi wejście do pokojów nr 1 oraz 8-11. Po prawej znajduje się wejście do toalety dla osób na wózkach. W holu często gromadzi się duża liczba osób. W przypadku trudności z dotarciem do właściwych pomieszczeń umożliwiamy skorzystanie z domofonu.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w na ścianie budynku przy wejściu A oraz w holu za wejściem B. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w sekretariacie PCPR oraz sekretariacie PZOON.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Drzwi do windy znajdują się na poziomie chodnika obok wejścia A.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Hol za wejściem B
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://szamotuly.pcpr.pl/informacja-o-zakresie-dzialalnosci/
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://szamotuly.pcpr.pl/dostepnosc-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/
Back to top