– pcpr

Projekt systemowy EFS

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach orzeka w sprawach:

 • ustalenia niepełnosprawności dzieci do lat 16 w celu uzyskania m.in. zasiłku pielęgnacyjnego,
 • ustalenia stopnia niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia i dorosłym do celów pozarentowych.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymują przede wszystkim te osoby, które nie posiadają orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie orzeczenia z drukiem zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie zespołu w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1, pok. nr 10 lub w we właściwnym gminym Ośrodku Pomocy Społecznej. Druki dostępne również w zakładce „do pobrania”.

Zespół orzeka na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • przedstawiciela ustawowego,
 • przedstawiciela ustawowego dziecka.

W wyjątkowych sytuacjach wniosek można złożyć też za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej – wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca, zaświadczenie takie ważne jest 30 dni od daty wypisania przez lekarza i w tym czasie należy je złożyć wraz z wnioskiem (druk do pobrania na dole strony),
 • kserokopie posiadanych poprzednich orzeczeń lub orzeczeń ZUS, KRUS, KIZ, innych zespołów,
 • kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie choroby (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy badań Rtg, USG, tomografii komputerowej itp.)
 • kserokopie posiadanych opinii specjalistów: np. psychologa, neurologa, ortopedy, itp.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu na wyraźne życzenie lekarza orzecznika zawiadamia na piśmie o konieczności jej uzupełnienia. Wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji. Nie uzupełnienie jej w określonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Powiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego z wezwaniem do osobistego stawiennictwa otrzymuje się w formie pisemnej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

Odbiór orzeczeń odbywa się w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego osobiście, za pośrednictwem drugiej osoby wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia. Orzeczenia dzieci odbierają rodzice. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy orzeczenie nie może być odebrane osobiście zostaje ono wysłane pocztą z potwierdzeniem odbioru przez osobę zainteresowaną.

Potwierdzeniem posiadania ważnego orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydawania jest starosta.

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Druk wniosku udostępnia zespół i można go pobrać w zakładce „do pobrania”.

Do wniosku w sprawie wydania legitymacji należy załączyć:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy dzieci do 16-stego roku życia,
 • w przypadku osób powyżej 16 roku życia – kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności + 1 zdjęcie legitymacyjne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 1 lipca 2014 roku wydaje karty parkingowe. Od dnia 01 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego porusznaia się, posiadajęce orzeczenie wydane po 1 lipca 2014 r. kartę parkingową otrzymają na podstawie ważnego orzeczenia wraz z symbolami przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub 05-R, lub 10-N, lub bez tych symboli, ale zawierającego jednocześnie wskazanie spełnienia przesłanek do uzyskania karty parkingowej.

Natomiast osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, których orzeczenie wydano przed 1 lipca 2014 roku, mające znacznie ograniczone mozliwości samodzielnego poruszania się z kodami 04-O, lub 05-R, lub 10-N oraz wskazania do karty parkingowej uzyskają tę kartę na podstawie dotychczasowego orzeczenia bez konieczności ponownego orzekania.

Od 1 lipca 2014 roku osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym uzyskają kartę parkingową wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 roku z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub 05-R, lub 10-N i zawierającego jednocześnie wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Wszystkie pozostałe osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności przed 1 lipca 2014 roku spełniające przesłanki do uzyskania karty parkingowej, ale nie posiadające kodów 04-O, lub 05-R, lub 10-N podlegaja ponownemu orzekaniu.

Drugą grupę stanowią osoby posiadające orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 roku, które pomimo, iż w orzeczeniu zawierają w/w symbole i spełniają przesłanki do uzyskania karty parkingowej, również podlegają konieczności ponownego orzekania się.

Karta parkingowa nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Dlatego gdy:

 • nagle spotykasz się z sytuacją z którą nie wiesz jak sobie poradzić
 • czujesz że Twoje dotychczasowe sposoby rozwiązywania problemów są nieskuteczne
 • przeżywasz konflikty rodzinne
 • doświadczyłeś utraty
 • doświadczyłeś przemocy
 • jesteś osobą poszkodowaną w wyniku przestępstwa, wypadku lub katastrofy

Skontaktuj się z nami.

Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje darmową pomoc psychologiczną w każdy czwartek, w godzinach 15:30 – 21:30

Rezerwacji terminu można dokonać drogą telefoniczną pod nr 61 29 22 674 lub 61 29 20 320 lub osobiście pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1.

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu w godzinach funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.

Kontakt telefoniczny do Punktu Interwencji Kryzysowej w godzinach dyżuru 61 29 22 674 lub 61 29 20 320

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców. Rodzina zastępcza tym różni się od adopcyjnej, że wyraża przede wszystkim gotowość do podjęcia się opieki nad dzieckiem lub dziećmi na okres czasowy lub do uzyskania przez dziecko pełnoletności. ecko powierzone pod opiekę rodziny zastępczej ma możliwość powrotu pod opiekę rodziców lub w przypadku braku takiej możliwości a po uregulowaniu jego sytuacji prawnej ma możliwość na wychowywanie się w rodzinie np. adopcyjnej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jeśli spełniacie Państwo powyższe warunki, wystarczy zrobic pierwszy krok pierwszy  zgłosić sie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Zapraszamy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach czynne jest od poniedziałku godz 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. W sprawie rodzicielstwa zastepczego można porozmawiać z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej pokój nr 2 i 3.

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach (PCPR) jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która realizuje zadania Powiatu Szamotulskiego z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PCPR realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej.

PCPR pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej a także sprawuje nadzór nad działalnością pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej  i warsztatów terapii zajęciowej  funkcjonujących w powiecie.

Back to top