Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach realizuje w charakterze Partnera projekt nr RPWP.07.02.02-30-0104/17 pt. "Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu Szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych”.

Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska sp. j.  z siedzibą przy ul. Nowosolskiej 21/3a, 60-171 Poznań, jest realizowany w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych, poprzez zapewnienie im usług zdrowotnych (m. in. Dzienny Dom Opieki Medycznej, pielęgniarskie usługi opieki długoterminowej, hospicjum domowe/świadczenia w miejscu zamieszkania) oraz usług opiekuńczych (m. in. mieszkanie wspomagane, Klub Seniora, usługi fizjoterapeutyczne w miejscu zamieszkania).

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego