O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może starać się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeśli:

  • prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz odpowiednio udokumentuje ten fakt;
  • zapewni odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania;
  • udokumentuje posiadanie środków własnych lub pozyskanie z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
  • złoży wniosek o dofinansowanie wraz z oferta cenową do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego