Rodzinom zastępczym na każde umieszczone dziecko, przysługuje :

  • miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości:
    - 660 zł - w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
    - 1 000 zł - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej,
  • miesięczny dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności - nie mniej niż 200 zł,
  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
  • świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  • świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.
Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego