O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może starać się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeśli:

 • prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz odpowiednio udokumentuje ten fakt;
 • zapewni odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania;
 • udokumentuje posiadanie środków własnych lub pozyskanie z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
 • złoży wniosek o dofinansowanie wraz z oferta cenową do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i adresowana jest do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Wykaz dokumentów i załączników:

 • wniosek (druk Centrum),
 • wypis z rejestru sądowego,
 • statut,
 • sposób reprezentacji,
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych,
 • kosztorys wydatków,
 • program merytoryczny przedsięwzięcia,
 • listę niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności.

Termin składania wniosków: do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wykaz dokumentów i załączników potrzebnych do rozliczenia zrealizowanego przedsięwzięcia:

 • sprawozdanie (druk Centrum),
 • dokumenty rozliczeniowe (faktury),
 • lista uczestników przedsięwzięcia.

Miejsce otrzymania typowego druku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub w zakładce Do pobrania

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się likwidacją barier, która polega na dofinansowanie czynności lub/i inwestycji, których celem jest doprowadzenie środowiska osoby niepełnosprawnej do stanu bez barier.

Wyróżniamy trzy rodzaje barier:

 1. BARIERY ARCHITEKTONICZNE, których likwidacji polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobie niepełnosprawnej, np. modernizacja łazienki celem przystosowania jej do potrzeb osoby mającej problemy z poruszaniem się.
 2. BARIERY TECHNICZNE, których likwidacja polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie.
 3. BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ, których likwidacja polega na umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumienie się z innymi ludźmi przeważnie przez dokonywanie odpowiednich inwestycji.

O dofinansowanie ze środków PFRON zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 • NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu budynku mieszkalnego, w których zamieszkują.
 • NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA może złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz barier technicznych.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożenia wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Podstawę dofinansowania zadań ze środków PFRON stanowi umowa, zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Miejsce otrzymania typowego druku:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub w zakładce Do pobrania.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie do zakupi sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, a podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta ze Starostą.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wykaz dokumentów i załączników:

 • wniosek (druk Centrum)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/grupie inwalidzkiej (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu oraz ze wskazaniem do korzystania z wnioskowanego sprzętu,
 • oferta cenowa wnioskowanego sprzętu (faktura PRO-FORMA).

Miejsce otrzymania typowego druku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub do pobrania na dole strony.

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli:

 • posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • posiada fakturę na w/w przedmiot - określającą kwotę dofinansowanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 • przedłoży oświadczenie o miesięcznych dochodach /zaświadczenie/ w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez kasę chorych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wykaz dokumentów i załączników:

 • wniosek (typowy druk do pobrania w siedzibie Centrum lub do wydruku na dole strony),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (grupie inwalidzkiej) - oryginał do wglądu,
 • kopię zlecenia potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • faktura za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze z wyszczególnionym limitem cenowym towaru/naprawy oraz kwotą opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego osoby niepełnosprawnej,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sposób odbioru decyzji: osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Miejsce otrzymania typowego druku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub w zakładce Do pobrania.

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie może się ubiegać osoba niepełnosprawna jeżeli:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 • w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • turnus odbywa się w ośrodku, który posiada ważne zaświadczenie o wpisie do rejestru wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
 • posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia ( obecnie wynosi: 3.895,33 zł ) na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ( obecnie: 1.948,00 zł ) oraz 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej ( obecnie 2.532,00 zł )

Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczoną pule finansową kwota dofinansowania została pomniejszona do 20% i od 10.11.2015 r. wynosi:

 • 935,00 zł dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • 842,00 zł dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 779,00 zł dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 623,00 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej lub dla osoby niepełnosprawnej pracującej w ZPCh

Wykaz dokumentów i załączników:

 • wniosek (typowy druk pobrania w siedzibie Centrum lub do wydruku na dole strony),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (grupie inwalidzkiej lub równoważne),
 • oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu,
 • wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny,
 • informacja o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o dochodach (typowy druk załączony do wniosku),
 • oświadczenie ew. opiekuna osoby niepełnosprawnej (typowy druk załączony do wniosku),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sposób odbioru decyzji: osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Miejsce otrzymania typowego druku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 8, lub w zakładce Do pobrania.

UWAGA!
Wykaz organizatorów i ośrodków dostępne sa na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl

 

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia