Zapraszamy na dyżury koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:

Poniedziałki w godz. 8:00 - 17:00
Magdalena Idczak
tel. 61 10 18 140
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wtorki w godz. 7:30 - 15:30
Grażyna Skrzypczak
tel. 61 10 18 142
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Środy w godz. 7:30 - 15:30
Madgalena Zielińska
tel. 61 10 18 144
e.mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czwartki w godz. 7:30 - 15:30
Agnieszka Kurczewska
tel. 61 10 18 141
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Piątki w godz. 7:30 - 14:30
Katarzyna Walczak
tel. 61 10 18 143
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców. Rodzina zastępcza tym różni się od adopcyjnej, że wyraża przede wszystkim gotowość do podjęcia się opieki nad dzieckiem lub dziećmi na okres czasowy lub do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Dziecko powierzone pod opiekę rodziny zastępczej ma możliwość powrotu pod opiekę rodziców lub w przypadku braku takiej możliwości a po uregulowaniu jego sytuacji prawnej ma możliwość na wychowywanie się w rodzinie np. adopcyjnej.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Warunki wymagane od kandydatów na rodziny zastępcze:

 • posiadanie stałego miejsca zamieszkania,
 • korzystanie z pełni praw obywatelskich i cywilnych,
 • dobry stan zdrowia umożliwiający właściwą opiekę nad dzieckiem co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • kandydaci nie są lub nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie mają ograniczonej władzy, ani też władza nie została zawieszona,
 • posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych i stałego źródła utrzymania,
 • uzyskanie opinii ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Procedura kwalifikowania kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 332 )

 1. Procedurę kwalifikacji osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka wszczyna pisemny wniosek kandydatów złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, które jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje ustalenia czy osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej spełniają warunki określone w art. 42 ust 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 332) przeprowadzając analizę:
  • sytuacji bytowej mieszkaniowej i rodzinnej w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej – poprzez wypełnienie kwestionariusza dla kandydatów na rodziców zastępczych ( wzór kwestionariusza– zał. nr 1 );
  • sytuacji osobistej osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej – na podstawie dokumentów- w szczególności :
   • zaświadczenia lekarskiego - o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( w uzasadnionych przypadkach organizator może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem)- zgodnie z art. 42 ust 1 pkt 5,
   • zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach zgodnie z art. 42 ust 3,
   • oświadczenia osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, że nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona a także oświadczenie, że wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytuły egzekucyjnego ( wzór oświadczenia zał. nr 2),
   • zaświadczenie o niekaralności,
   • życiorys indywidualny kandydata,
   • zdjęcia rodzinne,
   • referencje ze środowiska,
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wzór oświadczenia zał. nr 3 ),
   • odpis zupełny aktu małżeństwa.
 3. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej z godnie z art. 42 ust 1 pkt 5 b konsultuje osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka u psychologa , który wydaje opinię o posiadaniu lub nie posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka .
 4. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 43 w/w ustawy dokonuje oceny spełnienia warunków , o których mowa w art. 42 ust 1 i 2 ustawy i jeśli zostały spełnione kieruje na szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.
 5. Po uzyskaniu pozytywnej oceny osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 6. Na wniosek kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny (w art. 44 ust 1 ), zgodnie z art. 45 ustawy, organizator pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia oraz spełnienia warunków o których mowa w art. 42.
 7. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje wpisu kandydatów do rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

 

Rodzinom zastępczym na każde umieszczone dziecko, przysługuje :

 • miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości:
  - 660 zł - w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  - 1 000 zł - w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej,
 • miesięczny dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności - nie mniej niż 200 zł,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 • świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 • świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. Rodzina zastępcza
  • spokrewniona,
  • niezawodowa,
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
 2. Rodzinny dom dziecka.
  Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy.
  Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie, pradziadkowie)  lub rodzeństwem dziecka.
  Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,  niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.
  Rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy. W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności  liczniejsze rodzeństwo).
  Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, mogą być są wspierane przez rodziny pomocowe.
  W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem  przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza może zostać powierzona rodzinie pomocowej np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta pomiędzy starostą a rodziną pomocową.

  Rodziną pomocową może być:
  • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
  • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Tryb umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej:

 • na podstawie orzeczenia sądu
 • na wniosek rodziców na podstawie umowy  cywilno – prawnej zawartej przez rodzinę zastępczą ze starostą

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej – prawa i obowiązki

 • udział w szkoleniach organizowanych zarówno dla kandydatów jak i dla rodzin pełniących już funkcję rodziny zastępczej,
 • współpraca z Sądem, tut. Centrum oraz innymi instytucjami,
 • prawo do otrzymywania wsparcia ze strony koordynatora,
 • informowanie o wszystkich zmianach dotyczących dziecka, a w szczególności związanych z jego stanem zdrowia, postępami w nauce, trudnościami wychowawczymi (w tym także informowanie o samowolnych oddaleniach się dziecka z rodziny zastępczej trwające dłużej niż 24 godziny ), trudnościami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, przerwach w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem (w przypadkach jeżeli przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc ) oraz informowanie o osobie lub instytucji , która w tym czasie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej

Poradnictwo dla rodzin zastępczych

 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • grupa wsparcia,
 • opieka koordynatora.
Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia